Privacy Policy

SEKRETESSPOLICY

INFORMATIONSMEDDELANDE OM BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER PÅ WEBBPLATSEN WWW.RIZZOLICUCINE.IT

Våra användares sekretess är viktig för oss. I detta informationsmeddelande om sekretess finns således all information som gör att användaren förstår vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem i enlighet med gällande lagstiftning.

Det går alltid att kontakta oss på följande e-postadress vid eventuella frågor:
info@rizzolicucine.it. Vi svarar så fort som möjligt.

1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som samlas in genom användningen av webbplatsen www.rizzolicucine.it (nedan kallad Webbplatsen) är:
Rizzoli S.r.l.
Zona Artigianale 1, Frazione San Lugano,
Trodena nel Parco Naturale (BZ).
E-post: info@rizzolicucine.it.

Behandlade uppgifter

2.1. Insamlade uppgifter genom Tjänsten

Företaget samlar endast in de personuppgifter som användaren uppger frivilligt vid åtkomst till eller användning av Tjänsten.
Bland de data som uppges frivilligt av användaren vid användning av Tjänsten kan det inhämtas personuppgifter såsom

 • förnamn
 • efternamn
 • bostadsadress
 • födelsedatum
 • e-postadress.

2.2 Insamlade uppgifter genom Webbplatsen

Inga personuppgifter behöver uppges för konsultation av Webbplatsens ”publika” del (d.v.s. den del som varje användare har fri åtkomst till).
I samband med navigeringen på de sidor av Webbplatsen som är allmänt tillgängliga kan emellertid några navigeringsuppgifter ändå samlas in automatiskt, däribland

 • IP-adress
 • URI-adresser – Uniform Resource Identifier – för begärda resurser
 • klockslag och använd metod för att formulera förfrågningar till servern
 • numerisk kod om statusen på svaret som ges av servern (rätt, fel o.s.v.).

Navigeringsuppgifterna gäller operativsystemet och användarens IT-miljö vars överföring är implicit vid användning av kommunikationsprotokoll för internet.
Företaget använder i detta syfte ett tredjepartsverktyg (Google Analytics) endast för statistiska ändamål och marknadsanalyser. Uppgifterna hanteras oavsett i helt anonymiserad form. Även om denna information inte samlas in för att kopplas samman med identifierade registrerade personer kan uppgifterna på grund av sin karaktär genom att de bearbetas och kopplas samman med uppgifter som innehas av tredje part innebära att det går att identifiera användare. Dessa uppgifter används endast för att inhämta anonym statistisk information om användningen av Webbplatsen och för att kontrollera att den fungerar korrekt, och raderas omedelbart efter bearbetningen.
För att få åtkomst till Webbplatsens reserverade innehåll eller för all eventuell kontakt som tas med Företaget av användaren, t.ex. genom att det skickas mejl till adresserna till Företaget som anges på Webbplatsen, ska användarens uppgifter betraktas som inhämtade och därmed behandlas helt i enlighet med gällande lagstiftning. Dessa uppgifter kan omfatta de som uppges vid registreringen till Webbplatsen och för användningen av de reserverade områdena som t.ex. (utöver de personuppgifter som redan har angivits), användarnamn, lösenord, säkerhetsfrågor och motsvarande svar, eventuella nedladdade identitetshandlingar o.s.v.

3. Syftet med behandlingen

Företaget behandlar personuppgifterna som användaren har uppgett genom Tjänsten och Webbplatsen endast i samband med användningen av Tjänsten och Webbplatsen. Användarens personuppgifter kan bland annat användas för följande syften:

 • spridning av Tjänsten (t.ex. anslutningen till det reserverade området) och funktionerna på Webbplatsen (t.ex. kommunikationen med Företaget).
De ovan nämnda syftena är underställda användarens samtycke (som i vissa fall måste vara uttryckligt). Företaget kommer inte att använda de uppgivna uppgifterna för andra syften än de ovan nämnda som aktuell användare har samtyckt till, och endast inom ramen för vad som anges från gång till gång i ett eventuellt ytterligare specifikt informationsmeddelande som medföljer den annorlunda, specifika tjänst som eventuellt efterfrågas av användaren.
Användarens uppgifter kommer aldrig att säljas, hyras ut eller lämnas ut från Företaget till tredje part. Användaren är ensam ägare till sina uppgifter och kan när som helst kräva att de ska ändras eller raderas: se med hänvisning till detta avsnittet ”den registrerades (användarens) rättigheter”.

4. Lagring av personuppgifter

Företaget lagrar användarens uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och, i vilket fall som helst, under hela den tid som behövs för att tillhandahålla de efterfrågade tjänsterna. När denna tid har förflutit raderas användarens uppgifter slutgiltigt (såvida inte annat följer av lagstadgade skyldigheter).

5. Säkerhet och överföring av personuppgifter

Överföring, lagring och bearbetning av användarens uppgifter som har samlats in genom Tjänsten och Webbplatsen skyddas med hjälp av lämpliga tekniska åtgärder. Användarnas uppgifter samlas in, arkiveras och förvaras på en säker server.

6. Överföring av uppgifter till tredje part

Företaget överför inte användarens personuppgifter till tredje part. Företaget kan dock uppge användarens uppgifter till tredje part för vissa processer, som t.ex. IT-konsulenter, tekniska samarbetspartner och marknadsföringskonsulenter. Företaget kommer endast att överlämna personuppgifterna till de Behöriga myndigheterna om det är skyldigt att göra det enligt lag.

7. Överföring av uppgifter till utlandet

Användarens uppgifter kommer inte att överföras utanför EU. Om specifika mjukvaror eller tjänster skulle kräva det, är det upp till personuppgiftsansvarig att välja ut de leverantörer som kan ge tillräckliga garantier och visa att de kan behandla uppgifterna med en säkerhetsnivå som motsvarar eller är högre än den som används av Rizzoli S.r.l.

8. Den registrerades (användarens) rättigheter

Användaren har när som helst rätt att utöva de rättigheter som föreskrivs i gällande lagstiftning, däribland följande rättigheter:

 • Ta emot bekräftelse på att hans/hennes personuppgifter finns och be om att få åtkomst till deras innehåll.
 • Uppdatera, ändra och/eller rätta sina personuppgifter.
 • Kräva radering, ändring till anonym form eller spärrning av sina uppgifter som behandlas i strid med lagstiftningen.
 • Kräva att behandlingen begränsas.
 • Motsätta sig behandlingen av legitima skäl.
 • Få en kopia på uppgivna uppgifter och kräva att dessa uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig för behandling. Du kan skicka en specifik förfrågan till Företaget för att utöva en eller flera av ovan nämnda rättigheter:
 • till Företaget med säte i Zona Artigianale 1, Frazione San Lugano, Trodena nel Parco Naturale (BZ), Italien.
 • via mejl till adressen info@rizzolicucine.it

  9. Cookies

  För information om användningen av cookies genom Webbplatsen ombes användaren att läsa Företagets Cookiepolicy (se nedan).

  10. Kontakta oss

  Skicka ett mejl till adressen info@rizzolicucine.it om du behöver någon form av förtydligande eller information om innehållet på denna sida.

 • ˆ