Privacy Policy - Cookie Policy

SEKRETESSPOLICY

INFORMATIONSMEDDELANDE OM BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER PÅ WEBBPLATSEN WWW.RIZZOLICUCINE.IT

Våra användares sekretess är viktig för oss. I detta informationsmeddelande om sekretess finns således all information som gör att användaren förstår vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem i enlighet med gällande lagstiftning.

Det går alltid att kontakta oss på följande e-postadress vid eventuella frågor:
info@rizzolicucine.it. Vi svarar så fort som möjligt.

1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som samlas in genom användningen av webbplatsen www.rizzolicucine.it (nedan kallad Webbplatsen) är:
Rizzoli S.r.l.
Zona Artigianale 1, Frazione San Lugano,
Trodena nel Parco Naturale (BZ).
E-post: info@rizzolicucine.it.

Behandlade uppgifter

2.1. Insamlade uppgifter genom Tjänsten

Företaget samlar endast in de personuppgifter som användaren uppger frivilligt vid åtkomst till eller användning av Tjänsten.
Bland de data som uppges frivilligt av användaren vid användning av Tjänsten kan det inhämtas personuppgifter såsom

 • förnamn
 • efternamn
 • bostadsadress
 • födelsedatum
 • e-postadress.

2.2 Insamlade uppgifter genom Webbplatsen

Inga personuppgifter behöver uppges för konsultation av Webbplatsens ”publika” del (d.v.s. den del som varje användare har fri åtkomst till).
I samband med navigeringen på de sidor av Webbplatsen som är allmänt tillgängliga kan emellertid några navigeringsuppgifter ändå samlas in automatiskt, däribland

 • IP-adress
 • URI-adresser – Uniform Resource Identifier – för begärda resurser
 • klockslag och använd metod för att formulera förfrågningar till servern
 • numerisk kod om statusen på svaret som ges av servern (rätt, fel o.s.v.).

Navigeringsuppgifterna gäller operativsystemet och användarens IT-miljö vars överföring är implicit vid användning av kommunikationsprotokoll för internet.
Företaget använder i detta syfte ett tredjepartsverktyg (Google Analytics) endast för statistiska ändamål och marknadsanalyser. Uppgifterna hanteras oavsett i helt anonymiserad form. Även om denna information inte samlas in för att kopplas samman med identifierade registrerade personer kan uppgifterna på grund av sin karaktär genom att de bearbetas och kopplas samman med uppgifter som innehas av tredje part innebära att det går att identifiera användare. Dessa uppgifter används endast för att inhämta anonym statistisk information om användningen av Webbplatsen och för att kontrollera att den fungerar korrekt, och raderas omedelbart efter bearbetningen.
För att få åtkomst till Webbplatsens reserverade innehåll eller för all eventuell kontakt som tas med Företaget av användaren, t.ex. genom att det skickas mejl till adresserna till Företaget som anges på Webbplatsen, ska användarens uppgifter betraktas som inhämtade och därmed behandlas helt i enlighet med gällande lagstiftning. Dessa uppgifter kan omfatta de som uppges vid registreringen till Webbplatsen och för användningen av de reserverade områdena som t.ex. (utöver de personuppgifter som redan har angivits), användarnamn, lösenord, säkerhetsfrågor och motsvarande svar, eventuella nedladdade identitetshandlingar o.s.v.

3. Syftet med behandlingen

Företaget behandlar personuppgifterna som användaren har uppgett genom Tjänsten och Webbplatsen endast i samband med användningen av Tjänsten och Webbplatsen. Användarens personuppgifter kan bland annat användas för följande syften:

 • spridning av Tjänsten (t.ex. anslutningen till det reserverade området) och funktionerna på Webbplatsen (t.ex. kommunikationen med Företaget).
De ovan nämnda syftena är underställda användarens samtycke (som i vissa fall måste vara uttryckligt). Företaget kommer inte att använda de uppgivna uppgifterna för andra syften än de ovan nämnda som aktuell användare har samtyckt till, och endast inom ramen för vad som anges från gång till gång i ett eventuellt ytterligare specifikt informationsmeddelande som medföljer den annorlunda, specifika tjänst som eventuellt efterfrågas av användaren.
Användarens uppgifter kommer aldrig att säljas, hyras ut eller lämnas ut från Företaget till tredje part. Användaren är ensam ägare till sina uppgifter och kan när som helst kräva att de ska ändras eller raderas: se med hänvisning till detta avsnittet ”den registrerades (användarens) rättigheter”.

4. Lagring av personuppgifter

Företaget lagrar användarens uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och, i vilket fall som helst, under hela den tid som behövs för att tillhandahålla de efterfrågade tjänsterna. När denna tid har förflutit raderas användarens uppgifter slutgiltigt (såvida inte annat följer av lagstadgade skyldigheter).

5. Säkerhet och överföring av personuppgifter

Överföring, lagring och bearbetning av användarens uppgifter som har samlats in genom Tjänsten och Webbplatsen skyddas med hjälp av lämpliga tekniska åtgärder. Användarnas uppgifter samlas in, arkiveras och förvaras på en säker server.

6. Överföring av uppgifter till tredje part

Företaget överför inte användarens personuppgifter till tredje part. Företaget kan dock uppge användarens uppgifter till tredje part för vissa processer, som t.ex. IT-konsulenter, tekniska samarbetspartner och marknadsföringskonsulenter. Företaget kommer endast att överlämna personuppgifterna till de Behöriga myndigheterna om det är skyldigt att göra det enligt lag.

7. Överföring av uppgifter till utlandet

Användarens uppgifter kommer inte att överföras utanför EU. Om specifika mjukvaror eller tjänster skulle kräva det, är det upp till personuppgiftsansvarig att välja ut de leverantörer som kan ge tillräckliga garantier och visa att de kan behandla uppgifterna med en säkerhetsnivå som motsvarar eller är högre än den som används av Rizzoli S.r.l.

8. Den registrerades (användarens) rättigheter

Användaren har när som helst rätt att utöva de rättigheter som föreskrivs i gällande lagstiftning, däribland följande rättigheter:

 • Ta emot bekräftelse på att hans/hennes personuppgifter finns och be om att få åtkomst till deras innehåll.
 • Uppdatera, ändra och/eller rätta sina personuppgifter.
 • Kräva radering, ändring till anonym form eller spärrning av sina uppgifter som behandlas i strid med lagstiftningen.
 • Kräva att behandlingen begränsas.
 • Motsätta sig behandlingen av legitima skäl.
 • Få en kopia på uppgivna uppgifter och kräva att dessa uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig för behandling. Du kan skicka en specifik förfrågan till Företaget för att utöva en eller flera av ovan nämnda rättigheter:
 • till Företaget med säte i Zona Artigianale 1, Frazione San Lugano, Trodena nel Parco Naturale (BZ), Italien.
 • via mejl till adressen info@rizzolicucine.it

  9. Cookies

  För information om användningen av cookies genom Webbplatsen ombes användaren att läsa Företagets Cookiepolicy (se nedan).

  10. Kontakta oss

  Skicka ett mejl till adressen info@rizzolicucine.it om du behöver någon form av förtydligande eller information om innehållet på denna sida.

  Cookies och javascriptkoder

  Det kan hända att Webbplatsen använder webbspårningssystem som cookies eller javascriptkoder. Det rör sig om IT-registreringar av information som överförs från en webbserver till användarens dator för framtida

  identifikation av denna dator vid framtida besök på samma webbplats. Dessa verktyg bidrar till att underlätta analysen av webbtrafiken så att Webbplatsen kan fungera korrekt och webbapplikationer kan skicka information till de enskilda användarna.

  De sessionscookies som används på denna Webbplats förhindrar tillämpning av andra IT-tekniker som kan äventyra konfidentialiteten vid navigeringen av användarna och tillåter inte inhämtning av personuppgifter som identifierar användaren. Användaren kan när som helst radera cookies från sitt system på olika sätt beroende på vilken webbläsare som används, eller ställa in sin webbläsare så att cookies inte accepteras och javascript avaktiveras. I detta fall säkerställs dock inte korrekt funktion av samtliga verktyg som Webbplatsen gör tillgängliga för dig.

  Denna Webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies” som är textfiler som lagras på din dator för att Webbplatsen ska kunna analysera hur användarna använder Webbplatsen. Informationen som genereras av cookien över din användning av Webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till och lagras hos Google-servrarna i USA. Google använder denna information i syfte att spåra och undersöka din användning av Webbplatsen, sammanställa rapporter över aktiviteterna på Webbplatsen åt Rizzoli S.r.l. samt tillhandahålla andra tjänster avseende aktiviteterna på Webbplatsen och för användning av internet. Google kan även överföra denna information till tredje part om det föreskrivs i lagen eller om denna tredje part behandlar ovan nämnda information åt Google. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med någon annan uppgift som innehas av Google. Du kan motsäga dig användningen av cookies genom att välja lämplig inställning i din webbläsare, men det kan hindra dig från att använda alla funktioner på denna Webbplats. Genom att använda denna Webbplats samtycker användaren till behandlingen av sina uppgifter av Google för de ändamål och syften som anges ovan. För att konsultera informationsmeddelandet om sekretess för bolaget Google avseende tjänsten Google Analytics, besök webbplatsen:

  http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
  För att få reda på mer om Googles sekretessbestämmelser, besök webbplatsen: http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html.

  Lista över använda Cookies:

  TEKNISKA
  – sessionscookies som krävs för applikationens funktion

  permanenta cookies:
  CookieAccept: registrerar samtycket till användningen av cookies.

  TREDJEPARTSCOOKIES – analytics con anonymized IP – google maps plugin (API) – embed video youtube (iframe) Kommunikation av uppgifter till tredje part

  Med undantag för eventuell behandling som utförs av tredje part som har anlitats av Rizzoli S.r.l. för att sköta Webbplatsen – vederbörligen utsedd som externa personuppgiftsansvariga – kommer ingen uppgift som samlas in i samband med Användarnas navigering på Webbplatsen att kommuniceras till tredje part eller spridas.

  Dina rättigheter (artikel 7 i italienskt lagstiftningsdekret nr 196/03)

  Du har rätt att när som helst få en bekräftelse på om dina personuppgifter finns eller inte och få reda på deras innehåll och ursprung, kontrollera om de stämmer eller kräva att de kompletteras, uppdateras eller rättas. Enligt samma artikel har du rätt att kräva radering, ändring till anonym form eller spärrning av de uppgifter som behandlas i strid med lagstiftningen, samt i samtliga fall motsätta dig behandlingen av dem av legitima skäl. Förfrågningarna skickas till Personuppgiftsansvarig.

  Länkar till andra webbplatser

  Detta informationsmeddelande om sekretess hänvisar endast till Webbplatsen. Webbplatsen innehåller kopplingar till webbplatser för tredje part avseende vilka Rizzoli S.r.l. inte utövar någon form av kontroll. Rizzoli S.r.l. är därmed inte på något sätt ansvarigt för behandlingen av personuppgifter som eventuellt utförs av denna tredje part.

  Specifika informationsmeddelanden om sekretess anges eller visas på Webbplatsens sidor för tillhandahållande av särskilda tjänster på förfrågan.

  Sekretesspolicy hos Rizzoli S.r.l.

  Rizzoli S.r.l. åtar sig att vidta åtgärder för att respektera och skydda din sekretess. Denna sekretesspolicy definierar de åtgärder som vidtas av Rizzoli S.r.l. avseende hur dina personuppgifter ska användas, skyddas och avslöjas för tredje part.

  I första hand åtar sig Rizzoli S.r.l. att följa tillämplig lagstiftning avseende skydd av personuppgifter.
  Sekretesspolicyn hos Rizzoli S.r.l. är inriktad på vissa principer i EU-direktivet om sekretess och den nationella lagstiftningen om skydd av personuppgifter.

 • ˆ