Privacy Policy

PRIVACY POLICY

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI PREZERANÍ WEBOVÝCH STRÁNOK WWW.RIZZOLICUCINE.IT

Súkromie našich používateľov je prvoradé. V tomto dokumente o ochrane osobných údajoch nájdete všetky informácie, ktoré umožňujú používateľovi pochopiť, aké údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a ako ich používame, vždy za dodržania platných predpisov.

Prípadné otázky nám môžete posielať na nasledujúcu adresu:
info@rizzolicucine.it. Odpovieme vám v čo najkratšom čase.

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov zhromaždených prostredníctvom webových stránok www.rizzolicucine.it (v ďalšom texte „stránky“) je:
Rizzoli S.r.l.
Zona Artigianale 1, Frazione San Lugano,
Trodena n.P.N. (BZ).
E-mail: info@rizzolicucine.it.

Spracovávané údaje

2.1. Údaje zhromažďované prostredníctvom služby

Podnik zhromažďuje výhradne osobné údaje, ktoré používateľ poskytuje dobrovoľne, prístupom k službám, alebo ich využívaním.
K údajom používateľa, dobrovoľne poskytnutým zo strany používateľa využívaním služby, patria napríklad:

 • meno;
 • priezvisko;
 • adresa trvalého bydliska;
 • dátum narodenia;
 • emailová adresa;

2.2 Údaje zhromažďované prostredníctvom webových stránok

Pri prezeraní „verejnej“ časti webových stránok (stránok voľne prístupných všetkým používateľom) sa nevyžaduje poskytnutie žiadnych osobných údajov používateľa.
V dôsledku navigácie po verejne prístupných webových stránkach sa niektoré údaje zhromažďujú automaticky, napríklad:

 • adresy IP;
 • adresy URI – Uniform Resource Identifier – požadovaných zdrojov;
 • čas a použitá metóda na vytvorenie požiadavky pre server;
 • číselný kód súvisiaci so stavom odpovede od serveru (úspešný výkon, chyba a pod.).

Údaje navigácie sa týkajú operačného systému a informačného prostredia používateľa, ktorých prenos je implicitný pri používaní internetových komunikačných protokolov.
Podnik používa na tento účel nástroj tretích strán (Google Analytics), a to výhradne na štatistické účely analýzy trhu. Údaje sa v každom prípade spracúvajú úplne anonymne. Aj keď sa tieto informácie nezhromažďujú, aby boli priradené identifikovaným osobám, vzhľadom na svoj charakter, a pokiaľ by boli spracované a priradené k dátam vo vlastníctve tretích osôb, mohli by umožniť identifikáciu používateľov. Takéto údaje sa používajú iba na štatistické anonymné účely o používaní stránok a na kontrolu ich správneho fungovania. Vymažú sa ihneď po ich spracovaní.
Na prístup k časti stránok s vyhradeným obsahom alebo akémukoľvek kontaktu používateľa s podnikom, napríklad pri posielaní elektronickej pošty na adresu podniku uvedenú na stránkach, bude nevyhnutné získať údaje používateľa, preto sa tieto údaje budú považovať za zhromaždené a bude sa s nimi zaobchádzať v súlade s platnými predpismi. Takéto údaje môžu zahŕňať údaje poskytnuté pri registrácii na stránkach a pri používaní vyhradených oblastí, napríklad (okrem už uvedených osobných údajov) meno používateľa, heslo, bezpečnostné otázky a príslušné odpovede, prípadné načítané identifikačné dokumenty a pod.

3. Účel spracovania

Podnik spracúva osobné údaje poskytnuté používateľom, v rámci služby alebo na stránkach, výhradne v súlade s používaním samotnej služby alebo stránok. Osobné údaje používateľa sa môžu používať, predovšetkým, na nasledujúce účely:

 • poskytovanie služby (ako, napríklad, pripojenie k vyhradeným stránkam) a využívanie funkcií stránok (ako napríklad komunikácia s podnikom).
Používateľ musí s používaním na vyššie uvedené účely vyslovene súhlasiť (v niektorých prípadoch sa vyžaduje výslovný súhlas). Podnik nepoužije údaje na iné než vyššie uvedené účely, s čím používateľ vyjadril súhlas, a iba v rámci limitov uvedených v jednotlivých dodatočných informačných dokumentoch súvisiacich s konkrétnymi službami požadovanými používateľom.
Údaje používateľa nebudú nikdy predmetom predaja a podnik ich v žiadnom prípade a v žiadnej forme neposkytne tretím stranám. Používateľ je jediným vlastníkom svojich údajov a kedykoľvek môže požiadať o ich modifikáciu alebo vymazanie: pozrite nasledujúcu časť „práva dotknutej osoby“.

4. Uchovávanie osobných údajov

Podnik bude uchovávať informácie o používateľovi podľa podmienok platných právnych predpisov a, v každom prípade, počas celej doby potrebnej na poskytovanie požadovaných služieb. Po uplynutí tejto doby sa údaje používateľa úplne vymažú (s výnimkou prípadov podľa platných právnych predpisov).

5. Bezpečnosť a prenos osobných údajov

Prenos, uchovávanie a spracovanie osobných údajov používateľa, zhromaždených prostredníctvom poskytovania služby a na stránkach, sú zabezpečené vhodnými technickými opatreniami. Údaje používateľov sa zhromažďujú, archivujú a uchovávajú na bezpečnom serveri.

6. Prenos údajov tretím stranám

Podnik neprenáša osobné údaje používateľa tretím stranám. Podnik však bude môcť poskytnúť údaje používateľa tretím stranám v niektorých prípadoch, ako napríklad informačným technikom, servisným technikom, marketingovým poradcom. Podnik poskytne osobné údaje kompetentným úradom iba v prípade, keď to budú vyžadovať platné zákony.

7. Prenos údajov do zahraničia

Údaje používateľa nebudú prenesené mimo Európskej únie. Pokiaľ by si to vyžadovali niektoré funkcie softvéru alebo služby, prevádzkovateľ údajov bude musieť vybrať dodávateľov, ktorí môžu poskytnúť dostatočné záruky a preukázať, že budú údaje spracúvať na úrovni bezpečnosti rovnakej alebo vyššej, než to robí spoločnosť Rizzoli Srl.

8. Práva používateľa (dotknutej osoby)

Používateľ bude mať kedykoľvek možnosť uplatniť svoje práva v súlade s platnými predpismi, napríklad s nasledujúcimi:

 • získať potvrdenie o existencii svojich osobných údajov a požiadať o prístup k ich obsahu;
 • aktualizovať, modifikovať a/alebo upraviť svoje osobné údaje;
 • vyžiadať vymazanie, anonymizáciu, zablokovanie spracovania svojich osobných údajov pri porušení zákonov;
 • vyžiadať obmedzenie spracovania údajov;
 • vzniesť námietky proti spracovaniu z legitímnych dôvodov;
 • získať kópiu poskytnutých údajov a vyžiadať, prenos uvedených údajov inému spracovateľovi údajov. Pri uplatňovaní jedného alebo viacerých z vyššie uvedených práv pošlite podniku špeciálnu žiadosť:
 • poštou na adresu podniku Zona Artigianale 1, Frazione San Lugano, Trodena n.P.N. (BZ);
 • emailom na adresu info@rizzolicucine.it

  9. Cookie

  Informácie o používaní cookie prostredníctvom webových stránok si prečítajte v časti Cookie Zásady podniku (pozri nižšie).

  10. Kontakt

  Pokiaľ by ste mali nejaké otázky alebo by ste mali nejasnosti súvisiace s obsahom týchto stránok, pošlite email na adresu info@rizzolicucine.it.

 • ˆ