Užitočné informácie

10 ekologických pravidiel

Výrobky Rizzoli sú navrhnuté tak, aby zaručovali vynikajúce spaľovanie, ale účinnosť ich technológie sa v prípade nesprávneho používania zbytočne zníži. Aby sme vám pomohli udržiavať primerané a účinné používanie výrobkov, vytvorili sme pre vás našich 10 ekologických pravidiel.

Aby sme vám pomohli udržiavať primerané a účinné používanie výrobkov, vytvorili sme pre vás našich 10 ekologických pravidiel.
10 ekologických pravidiel | Rizzoli cucine

Vykročte
správnou nohou

Výrobok musí byť nevyhnutne nainštalovaný podľa platných predpisov a noriem, musia sa urobiť všetky predbežné overenia a skúšky, ako aj všetky potrebné ochranné opatrenia. Nespoliehajte sa na núdzové alebo približné riešenia: nesprávne nainštalovaná zostava komína znižuje účinnosť a zvyšuje škodlivé emisie.

10 ekologických pravidiel | Rizzoli cucine

Vykročte
správnou nohou

Komín,
nevyhnutný prvok inštalácie

Pre správne fungovanie výrobku je základom komín. Správne spaľovanie, a teda aj nízke emisie, sa dosiahnu, len ak bude komín spĺňať všetky požiadavky: na rozmery, izoláciu atď. Pozorne si prečítajte návod na použitie.

10 ekologických pravidiel | Rizzoli cucine

Komín,
nevyhnutný prvok inštalácie

Je zariadenie v poriadku?

Pre termosporáky a termokachle musí vykurovacie zariadenie naprojektovať a pripraviť kvalifikovaný personál. Kvalitný systém umožňuje optimalizovanú spotrebu a prevádzku.

10 ekologických pravidiel | Rizzoli cucine

Je zariadenie v poriadku?

Les, môj priateľ

Palivové drevo je obnoviteľný zdroj energie. Pokiaľ sa získava zo špeciálnych plodín alebo z kontrolovanej ťažby dreva, ponecháva ekologickú rovnováhu lesa nezmenenú.

10 ekologických pravidiel | Rizzoli cucine

Les, môj priateľ

Dávajte pozor na
odležanie dreva

Drevo na kúrenie musí byť odležané, musí sa uchovávať na suchom a dobre vetranom mieste. Odležané drevo stratí väčšinu svojej vlhkosti, čo napomáha jeho zapaľovaniu, zvyšuje sa tým tepelný výkon a, v konečnom dôsledku, znižuje znečistenie vzduchu.

10 ekologických pravidiel | Rizzoli cucine

Dávajte pozor na
odležanie dreva

10 ekologických pravidiel | Rizzoli cucine

Drevo,
iba drevo

Spaľujte výhradne prírodné porezané drevo. Nepoužívajte farbené, lakované ani chemicky ošetrené drevo, ani nič, čo pochádza z priemyselného spracovania. Tento typ materiálu je odpad a musí sa likvidovať ako odpad.

10 ekologických pravidiel | Rizzoli cucine

Drevo,
iba drevo

Váš sporák na drevo

Nikdy nepoužívajte ako palivo: papierový, plastový materiál a akýkoľvek iný odpad. Okrem poškodenia výrobku a životného prostredia by ste mohli ohroziť aj svoje zdravie.

10 ekologických pravidiel | Rizzoli cucine

Váš sporák na drevo

10 ekologických pravidiel | Rizzoli cucine

Riadenie vzduchu
nech je regulované

Minimalizovanie emisií dymu závisí predovšetkým od správneho nastavenia spaľovania. Pozorne si prečítajte pokyny na reguláciu primárneho a sekundárneho vzduchu, aby ste dosiahli účinné spaľovanie s kontrolovanými emisiami.

10 ekologických pravidiel | Rizzoli cucine

Riadenie vzduchu
nech je regulované

Čistota
pod kontrolou

Výrobok sa musí udržiavať účinný a čistý. Preto dávajte pozor na pravidelné čistenie spaľovacej komory a všetkých vnútorných dielov. Komín musí zase kontrolovať a pravidelne čistiť špecializovaný technik.

10 ekologických pravidiel | Rizzoli cucine

Čistota
pod kontrolou

Nech žije oceľ

Výrobky značky Rizzoli sú takmer úplne vyrobené z ocele, ktorá je najviac recyklovaným materiálom na svete. Takto bude jednoduchšie znovu ho využiť ekologickým spôsobom.

10 ekologických pravidiel | Rizzoli cucine

Nech žije oceľ

ˆ